Konstrukcije, materijali i građenje

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Pravila polaganja ispita

Ispit iz premeta konstrukcije, materijali i građenje se polaže pismeno.

Gradivo iz ovog predmeta je podeljeno u tri celine:

  • I deo - Svojstva materijala
  • II deo - Materijali
  • III deo- Konstrukcije i građenje

Ispit u zvaničnim ispitnim rokovima mogu polagati studenti koji su ispunili predispitne obaveze (imaju u indeksu potpis od  predmetnog asistenta).  

Studentima je u toku nastave omogućeno da kroz dva kolokvijuma polože deo Svojstva materijala i deo Materijali.

Prvi ispitni termin u januarsko-februarskom ispitnim roku je za novu generaciju studenata rezervisan za polaganje dela Konstrukcije i građenje. Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe (zbog dobijanja termina i rezervisanja sala). Uslov za polaganje u ovom terminu nisu položeni delovi I i II!    

Nakon prvog ispitnog termina januarsko-februarskog ispitnog roka, objavljuju se rezultati sa predlogom konačne ocene za studente koji su ispunili sve predispitne obaveze i položili sva tri dela. 

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da se u roku od 48 sati javi predmetnim nastavicima radi dogovora o poništavanju nekog od delova ispita.  

 U drugom ispitnom terminu, u januarsko-februarskom ispitnim roku, polažu se preostali delovi ispita. U ovom roku studentima je dozvoljeno parcijalno polaganje ispita (student sam bira koje delove i koliko delova će polagati). Uslov za polaganje ovog dela ispita je prijava ispita preko studentske službe. Student je obavezan da najkasnije dva dana pre polaganja ispita prijavi  kod asistanata  koje delove ispita će polagati. U ovom roku se rade i „popravni“ zadaci iz građevinske fizike. 

U ostalim zvaničnim ispitnim rokovima polažu se preostali delovi ispita zajedno! (Da bi se položio ispit, svi preostali delovi ispita moraju biti pozitivno ocenjeni!)  Predmetni nastavnici zadržavaju pravo da povremeno omoguće studentima parcijalno polaganje ispita i u narednim rokovima, o čemu blagovremeno obaveštavaju studente prilikom objavljivanja rezultata ispita u prethodnom terminu. 

Ukoliko je student nezadovoljan zaključenom ocenom, može, prema pravilima fakulteta, zvanično poništiti ispit preko studnetske službe. U tom slučaju, poništavaju se svi položeni delovi ispita. 

Položeni  delovi ispita važe dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, položeni delovi ispita se poništavaju.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku sa ispitnim zadacima.

Sveska sa ispitnim zadacima  se ne može iznositi iz sale. 

Student koji ne vrati svesku sa ispitnim zadacima, biće kažnjen zabranom polaganja ispita u tri zvanična ispitna roka i prijavom Dekanu FTN.

Ispitni zadaci se mogu pogledati kod premetnih nastavnika, nakon objavljivanja rezultata, u terminima konsultacija.

Rezultati ispita održanog 9.2.2021.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje 51 bod.

Studenti mogu u sledećem ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Spisak za polaganje ispita se nalazi kod Prof. dr Ivana Lukića (biće objavljena online prijava pre ispita) . U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

* Studenti koji  su u ovom roku uslovno položili I deo (stoji * pored imena), jer nisu uspešno uradili zadatak iz građevinske fizike, moraju ponovo da urade zadatak u naredna dva ispitna termina. Ukoliko ne urade tačno zadatak u navedenim terminima poništiće se I deo ispita.

** Studenti koji nisu uspešno uradili zadatak iz GF, (stoji ** pored imena) pozivaju se da urade zadatak iz GF u prvom narednom roku, u suprotnom biće im poništen I deo ispita.

*** Studenti koji nisu uspešno uradili zadatak iz GF u prethodna dva roka (stoji *** pored imena), poništen im je I deo ispita.

Konačni rezultati nakon ispita održanog 26.01.2021. i ispunjenost uslova za dobijanje elektronskog potpisa o urednom pohađanju predavanja i vežbi

Rezultate i spisak studenata koji su ispunili uslov za dobijanje potpisa se nalazi u Download zoni.

Ukoliko student nije zadovoljan predloženom ocenom, potrebno je da javi predmetnim nastavicima, koji deo/delove ispita poništava (najkasnije do ponedeljka, 08.02.2021. do 12h) putem mail-a. Ako se studenti ne jave do tog roka smatraće se da je predložena ocena konačna i biće uvedena u zapisnik i prosleđena studentskoj službi.

Studenti kojima je kolona “uslov za dobijanje potpisa“ obojena žutom bojom nisu uradili grafičke radove i ne mogu da dobiju elektronski potpis.  Moraju sledeće školske godine ponovo da upišu predmet i urade grafičke radove

Studenti kojima je kolona “uslov za dobijanje potpisa“ obojena crvenom bojom nisu stekli uslov za dobijanje elektronskog potpisa o redovnom pohađanju predavanja i vežbi i moraju sledeće školske godine ponovo da upišu i slušaju predmet.

Studenti mogu u februarskom roku  da polažu parcijalno delove ispita koji su im ostali. Potrebno je da ispit projave studentskoj službi. Takođe je potrebno da se upišu u spisak (Prof. dr Ivan Lukić) koji deo polažu (molimo Vas da budete realni i da ne prijavljujete delove koje nećete stići da naučite).

Rezultati ispita i III kolokvijuma održanog 26.1.2021.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.

Predlog konačnih ocena za studente koji su položili sva tri kolokvijuma, biće uskoro postavljen na sajt.

Podsetnik:

Studenti mogu u sledećem ispitnom roku da parcijalno polažu delove ispita koji su im ostali, pod uslovom da u spisak za polaganje ispita upišu koje delove polažu. Spisak za polaganje ispita se nalazi OVDE. U suprotnom, smatraće se da su odlučli da polažu ispit kao celinu i tako će se i ocenjivati ispit.

Prijava delova ispita koji se polažu na ispitu 9.2.2021.

Link za prijavu delova ispita koji studenti planiraju da polažu na ispitu (datum ispita: 9.2.2021.):

https://forms.gle/sv4EfmbheFb97NbL9

Napomena:

  1. Ukoliko student ne prijavi preko linka koji deo polaže, smatraće se da polaže sve što nije položeno kao celinu, i tako će se ocenjivati.
  2. Da bi izašao na ispit, student mora da prijavi ispit preko studentske službe, u suprotnom neće biti moguće prisustvo na ispitu.

Rezultati II kolokvijuma, održanog 17.01.2021.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Kolokvijum se smatra položenim ako je osvojen najmanje 51 bod.

Podsetnik:

U januarskom roku ( 26.01.2021.) se polaže III kolokvijum. Studenti, koji žele da polažu ovaj deo ispita moraju se prijaviti preko studentske službe, da bi imali salu za održavanje ispita i da bi im se zvanično upisala ocena, ukoliko budu položili sva tri dela.

U februarskom roku (09.02.2021.) se polažu preostali delovi, po želji. Obavezna je prijava preko studentske službe.

Detaljnija objašnjenja se nalaze na sajtu Departmana za građevinarstvo i geodeziju “Pravila za polaganje ispita KMG januar 2021”