Dejstva na objekte

Polaganje ispita DNO

Poštovane kolege,

Polaganje testova će biti organizovano u terminu pismenih ispita. Planirana tri testa, od kojih se svaki sastoji od 10 pitanja, će biti obuhvaćena kroz jedan zamenski (u nastavku test), sastavljen od 20 pitanja. Pitanja će se odnositi na sve oblasti koje su predviđene planom i programom. Svako pitanje nosi po 1,5 bod, te test ukupno nosi 30 bodova. Smatra se da je test položen ako je student osvojio minimalno 10 bodova. Vreme predviđeno za izradu testa je jedan sat. Jednom položen test važi u naredna tri semestra, a ukoliko student nije zadovoljan brojem bodova, rezultat može popraviti ponovnim upisom predmeta u narednoj školskoj godini, što mu automatski poništava osvojene bodove. Pismeni deo ispita je sastavljen od 7 zadataka, od kojih svaki nosi po 10 bodova, te pismeni deo ukupno nosi 70 bodova. Smatra se da je pismeni deo položen ukoliko je student osvojio 35,7 bodova. Konačna ocena iz predmeta se određuje na osnovu zbira bodova sa testa i pismenog dela, a smatra se da je student položio predmet ukoliko je sakupio barem 51 bod. Shodno iznad navedenom, jasno je da student može položiti i test i pismeni deo, ali da u zbiru nema dovoljan broj za polaganje predmeta. U tom slučaju, student mora ponovo polagati pismeni deo ispita.
 
Praktično posmatrano, polaganje testa i pismenog dela ispita će se za studente tekuće generacije, ali i studente prethodnih generacija koji su izmirili svoje obaveze uplatom troškova za polaganje kolokvijuma, odvijati na sledeći način.
1) Student nije položio test, nezavisno od toga da li je polagao pismeni deo ili ne. U obavezi je da ponovo prijavi ispit i polaže test (istovremeno polaganje pismenog dela je opciono).
2) Student je polagao samo test i položio je. U nekom narednom ispitnom roku prijavljuje ispit i izlazi samo na pismeni deo.
3) Student je polagao test i pismeni deo, ali je položio samo test. U nekom narednom ispitnom roku prijavljuje ispit i izlazi samo na pismeni deo.
4) Student je polagao i test i pismeni deo, i položio je oba, ali u zbiru nema 51 bod. U nekom narednom ispitnom roku prijavljuje ispit i izlazi samo na pismeni deo.
5) Student je polagao i test i pismeni deo, i položio je oba, ali nije zadovoljan ocenom. U roku od 72 časa od momenta objave rezultata ispita student kontaktira Studentsku službu i podnosi zahtev za poništenje ocene. Ocena može biti poništena samo jedanput.
6) Student je polagao i test i pismeni deo, položio je oba, i zadovoljan je ocenom. Upisuje ocenu u indeks u terminu navedenom prilikom objave rezultata.
 
Predmetni nastavnik
 
 

Obaveštenje za Testove

Poštovane kolege,

Zbog Građevinijade koja se ove godine održava između 02. i 07. maja, datum održavanja Testa 2 je izmenjen sa 04.05. na 11.05.

Bez obzira na ovu izmenu, tematske jedinice koje dolaze u obzir na Testu 2 ostaju iste: opterećenje od snega, dejstva vetra, termička dejstva.

Shodno tome, nema izmene ni kada je u pitanju Test 3, koji se odnosi na: pritiske tečnosti i tla, seizmičko dejstvo.