Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA I NAČIN POLAGANJA ISPITA

Ispit iz predmeta Trajnost i procena stanja betonskih konstrukcija se sastoji  iz pismenog (I deo) i usmenog dela (II deo).

Student nije obavezan da u istom ispitnom roku polaže I i II deo ispita.

Pravo da polažu ispit imaju svi studenti koji su odslušali predmet i uspešno odradili predispitne obaveze, bez obzira da li su zvanično upisani na master studije ili nisu.

Pismeni deo (I deo) je u vidu testa i obuhvata predavanja 1-6 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet). I deo se smatra položenim, ako je osvojeno najmanje 55/100 bodova.

I deo ispita se polaže kroz kolokvijum, koji se organizuje u toku nastave iz TPSBK, ili u redovnim ispitnim terminima (objavljenim u rasporedu polaganja ispita za tekuću školsku godinu na sajtu FTN). Potrebno je da se student javi mail-om predmetnim nastavnicima najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije). I deo ispita će biti uvek organizovan, ukoliko ima prijavljenih studenata, jer se održava u terminu ispita MG II, za koji uvek imamo rezervisanu salu i dežurnog asisten

I deo ispita se radi u svesci koja se dobija od dežurnog asistenta i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja.

Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature.

Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom asistentu potpisanu svesku.

Pismeni deo (I deo) ispita važi dve školske godine. Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, ovaj deo ispita se poništava.

Polaganjem I dela student stiče pravo za polaganje usmenog dela ispita (II dela). Usmeni deo (II deo) ispita obuhvata predavanja 7-13 (verzija od poslednje generacije koja je slušala predmet).

Ukoliko student želi da polaže II deo ispita, potrebno je da se javi mail-om predmetnim nastavnicima, najkasnije 48 sati pre zvaničnog termina ispita, bez obzira da li se prijavio preko studentske službe ili nije (tj. bez obzira da li je zvanično upisan na master studije ili nije).  II deo se polaže nekoliko dana nakon organizovanja I dela ispita (zaničnog termina), u terminu koji odaberu predmentni nastavnici. Predmetni nastavnici će blagovremeno informisati studente, koji su se prijavili za polaganje II dela ispita, o terminu i mestu održavanja ispita.

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu

 

PETAK,  24.09.2021. u 11:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

3

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG 005

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u učionicu predviđenu za usmeni.

 

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju Uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

 

 

U Novom Sadu, 19.09.2021.                                                                    Predmetni nastavnici

Rezultati ispita održanog 03.09.2021. I deo ispita

 

Broj indeksa

Prezime i ime

Bodovi

 

G1 47/2020

Radmanović Boban

75

 

GR 176/2019

Filipović Danilo

55

 

 

 

 

 

 

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje  51bod.

 

 

U Novom Sadu 08.09.2021.                                       Predmetni nastavnici

 

                                                                                Prof. dr V. Radonjanin

                                                                                Prof. dr M. Malešev

O B A V E Š T E NJ E o terminu polaganja usmenog dela ispita za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu

 

ČETVRTAK,  09.09.2021. u 10:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

2

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG 005

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u učionicu predviđenu za usmeni.

 

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju Uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

 

 

U Novom Sadu, 04.09.2021.                                                                    Predmetni nastavnici

Rezultati ispita održanog 14.07.2021. I deo ispita

Rezultati ispita održanog 14.07.2021.

I deo ispita

 

Broj indeksa

Prezime i ime

Bodovi

 

G1 46/2020

Vasić Jovana

85

 

G1 61/2019

Nikolić Milan

75

 

GR 3/2015

Petrović Dunja

77

 

 

Deo ispita se smatra položenim ako je osvojeno najmanje  51bod.

 

 

U Novom Sadu 21.07.2021.                                               Predmetni nastavnici

 

                                                                                                Prof. dr V. Radonjanin

                                                                                                Prof. dr M. Malešev

Rezultati pismenog i termin usmenog ispita - JUNSKI ROK

Rezultati ispita održanog 23.06.2021.

I deo ispita

Broj indeksa

Prezime i ime

Bodovi

 

G1 13/2020

Matić Tamara

92

 

GR 32/2016

Sandić Vojislav

75

 

GR 33/2016

Lilić Milica

92

 

 

Obaveštavamo studente, koji su se prijavili za polaganje DRUGOG DELA ISPITA, da će se usmeni deo održati prema sledećem planu

 

PETAK,  09.07.2021. u 12:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

3

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje LG 001

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u učionicu predviđenu za usmeni.

 

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju Uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

 

 

U Novom Sadu, 03.07.2021.                                                         Predmetni nastavnici